Комунальний заклад "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області"

 


Правила конкурсного приймання учнів до ліцею

ПРАВИЛА
конкурсного приймання учнів до
Харківського фізико-математичного ліцею № 27 
Харківської міської ради Харківської області

 

1. Загальні положення

 

1.1. Приймання учнів до Харківського фізико-математичного ліцею № 27 (далі — ХФМЛ № 27) здійснюється на конкурсній основі.

1.2. Правила конкурсного приймання до ХФМЛ № 27 розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за № 547/7868), Положення про загальноосвітній навчальний заклад (964-2000-п) робочою групою з числа педагогічних працівників, обговорені на спільному засіданні педагогічної ради і Ради ХФМЛ № 27, схвалені ними та затверджені директором ХФМЛ № 27 за погодженням з управлінням освіти Харківської міської ради.

1.3. Приймання учнів до 5-7 класів здійснюється на конкурсній основі з метою організації навчання за експериментальним робочим навчальним планом  ХФМЛ № 27 на 2008/09 - 2012/13 навчальні роки, погодженим з Міністерством освіти і науки України, згідно з яким у 5-7 класах здійснюється поглиблене вивчення математики, а у 6-7 класах — і фізики.

1.4. У конкурсному відборі (конкурсі) в ХФМЛ № 27 можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.5. Конкурсні випробування в ХФМЛ № 27 здійснюються на безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсу

 

2.1. Правила конкурсного приймання до ХФМЛ № 27 оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсних випробувань розміщується у приміщенні ХФМЛ № 27. Зміст оголошення доводиться до відома населення в рамках заходів, план яких щорічно затверджується директором ХФМЛ № 27.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу оголошується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у ХФМЛ № 27 створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора ХФМЛ № 27 за погодженням з радою ліцею. До складу приймальної комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор ХФМЛ № 27 або його заступник.

2.6. З кожного предмета, з якого передбачено проведення випробувань, створюється предметна комісія зі складу вчителів ліцею – членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора навчального закладу.

2.7. До участі в конкурсі допускаються учні 4 – 11-х класів на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора ХФМЛ № 27, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту. Для участі в конкурсі, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична довідка встановленого зразка.

2.8. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні досягнення.

2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.10. На пільгових умовах (за результатами співбесіди) до ХФМЛ № 27 зараховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

 

3. Проведення конкурсу

 

3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до ХФМЛ № 27, проводяться з математики, фізики та інших предметів в усній або письмовій формах. Адміністрація ліцею визначає конкурсні випробування та форми їх проведення для кожної паралелі (не більше ніж три випробування з урахуванням співбесіди).

3.2. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до ХФМЛ № 27, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.Такі завдання з урахуванням спеціалізації ХФМЛ № 27 розробляє конкурсна комісія на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології і соціальної роботи, та затверджує директор ХФМЛ № 27 за погодженням з управлінням освіти Харківської міської ради.

3.3. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів (кафедрами) та затверджуються директором ХФМЛ № 27 за погодженням з управлінням освіти Харківської міської ради. Можливе часткове використання творчих завдань.

3.4. Не допускається застосувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються в різні дні.

3.5. Конкурсні завдання зберігаються у директора ХФМЛ № 27 в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова предметної комісії в присутності її членів та вступників.

3.6. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи.Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.7. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді (складання тез або плану відповіді, запису основних визначень, законів, формул, малюнків, схем, розв’язання задач тощо).

3.8. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.9. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у ХФМЛ № 27 протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.

3.10. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів (додаток № 2) відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.11. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні ХФМЛ № 27 для загального ознайомлення.

3.12. Учасники Міжнародних учнівських олімпіад, переможці ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, фінального етапу Всеукраїнської Інтернет-олімпіади, фінального етапу Всеукраїнських турнірів з навчальних предметів або ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року, а також переможці відкритої олімпіади, яка проходить під час Дня відкритих дверей у ХФМЛ № 27, відкритої олімпіади поточного року математичних гуртків «Еврика» та відкритої олімпіади Малого Каразінського університету проходять тільки співбесіду.

3.13. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування на вибір вступника з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.14. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

3.15. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

4. Порядок зарахування

 

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до ХФМЛ № 27 наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

4.2. До навчального закладу подаються таки документи: копія свідоцтва про народження (паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка. Для зарахування до ХФМЛ № 27 вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються ХФМЛ № 27 за погодженням з управлінням освіти Харківської міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.4. У разі , якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Харківської міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні інших навчальних закладів, які за підсумками конкурсу не зараховані до ХФМЛ № 27, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

4.6. Випускники 9-х класів ХФМЛ № 27, які за підсумками конкурсу не зараховані до 10 класу ХФМЛ № 27, продовжують навчання в інших навчальних закладах.

4.7. Учні, які зараховані до ХФМЛ № 27, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу

 

5.1. Директор ХФМЛ № 27 несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до ХФМЛ № 27 за його результатами здійснює управління освіти Харківської міської ради.

 

1
2