Комунальний заклад "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області"

 

ЗНО

Правила конкурсного приймання учнів до ліцею

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

учнів до комунального закладу

«Харківський фізико-математичний ліцей № 27

Харківської міської ради Харківської області»

 

1. Загальні положення

1.1. Приймання учнів до комунального закладу "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області" (далі — КЗ «ХФМЛ № 27») здійснюється шляхом проведення конкурсу.

1.2. Порядок зарахування учнів до КЗ «ХФМЛ № 27» розроблений відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 05.05.2018 №564/32016), робочою групою з числа педагогічних працівників, обговорений на засіданні педагогічної ради КЗ «ХФМЛ № 27», схвалений нею та затверджений директором КЗ «ХФМЛ № 27».

1.3. У конкурсному відборі (конкурсі) до КЗ «ХФМЛ № 27» можуть брати участь учні незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсний відбір до КЗ «ХФМЛ № 27» здійснюється на безоплатній основі.

1.5. Інформація про наявність вільних місць у КЗ «ХФМЛ № 27» оприлюднюється також упродовж трьох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.

1.6. З метою забезпечення права особи на здобуття повної загальної середньої освіти, у тому числі на здобуття базової середньої освіти в КЗ «ХФМЛ № 27», заклад обробляє надані йому персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

1.7. За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає особа, яка їх подає. За подання завідомо недостовірних відомостей (інформації чи документів) або підроблення документів, особа може бути притягнута до відповідальності, передбаченої законами України.    

2. Організація конкурсу

2.1. Зарахування до 5 класу КЗ «ХФМЛ № 27» може відбуватися за результатами конкурсного відбору у разі, якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у 5-х класах.  У такому випадку оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється не пізніше 1 червня. Конкурс має бути проведений і наказ про зарахування виданий до 15 червня включно. У разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв не перевищує загальної кількості місць у 5-х класах, конкурсний відбір не проводиться і 1 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

2.2. Для зарахування до 10-го класу КЗ «ХФМЛ № 27» заяви подаються до 15 червня включно.

2.3. У разі, якщо кількість заяв перевищує кількість місць у 10-му класі, рішення про проведення конкурсного відбору має бути оприлюднене не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

2.4. Наказ про зарахування учнів до КЗ «ХФМЛ № 27» видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу.

2.5. Порядок вступу до закладу освіти та конкурсні завдання для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою КЗ «ХФМЛ № 27» та затверджуються його директором.

2.6. У випадку проведення вступного випробування в усній формі, заклад освіти зобов’язаний забезпечити його аудіо фіксацію.

2.7. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія. Для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується наказом директора КЗ «ХФМЛ № 27». Один і той же педагогічний працівник не може входити до складу більш ніж однієї комісії.

2.8. Роботи учасників конкурсу, аркуші із записами, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються не менше одного року.

2.9. Результати  письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення.

2.10. Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні закладу освіти.

2.11. До 6-9 класів ліцею переводяться всі учні, відповідно, 5-8 класів закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання у ньому.

2.12. Зарахування до 6-9 класів на вільні місця відбувається за результатами конкурсного відбору.

2.13. Порядок вступу до КЗ «ХФМЛ № 27» та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань мають бути оприлюднені в ліцеї та на його веб-сайті не менше ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.

2.14. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсних випробувань розміщується у приміщенні КЗ «ХФМЛ № 27».

2.15. До участі в конкурсі допускаються учні 5 – 11-х класів на підставі заяви одного з батьків дитини, поданої особисто (з пред’явленням  документа, що посвідчує особу заявника, та за зразком згідно з Додатком № 1 до цього Порядку).

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти;

2) оригінал або копія медичної довідки 086-1/о;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (у разі наявності);

4) один з документів, визначений пунктом 5 розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (копія довідки внутрішньо переміщеної особи та ін.)

2.16. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів та відображають їх навчальні досягнення.

2.17. Учасники Міжнародних учнівських олімпіад, переможці ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, фінального етапу Всеукраїнської Інтернет-олімпіади, фінального етапу Всеукраїнських турнірів із навчальних предметів або ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України поточного року; також переможці відкритої олімпіади, яка проходить під час Дня відкритих дверей у КЗ «ХФМЛ № 27», відкритої олімпіади поточного року математичних гуртків «Еврика» та відкритої олімпіади Малого Каразінського університету «Травневі наукові старти» проходять тільки співбесіду.        

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсна комісія визначає види та форми проведення конкурсних випробувань для кожної паралелі (не більше ніж два випробування з урахуванням співбесіди).

3.2. Інтелектуальне конкурсне випробування для учнів, які вступають до КЗ «ХФМЛ № 27», проводиться з математики (для учнів 5-7 класів) та з математики і фізики (для учнів 8-11 класів) в письмовій формі (Додаток № 2).

3.3. Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до КЗ «ХФМЛ № 27», може передбачати виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу.

3.4. Варіанти письмових завдань, конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати державним стандартам  початкової та базової середньої освіти, розробляються методичними об’єднаннями вчителів (кафедрами) та затверджуються директором КЗ «ХФМЛ № 27».

3.5. Не допускається застосувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.6. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.7. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у КЗ «ХФМЛ № 27» протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.

3.8. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів (Додаток № 3) відповідної комісії, які зберігаються не менше одного року.  

4. Порядок зарахування

4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до КЗ «ХФМЛ № 27» наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

4.2. Для зарахування до КЗ «ХФМЛ № 27» вступник повинен надати відповідні документи, прописані п. 2.15 цього Порядку, не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до апеляційного органу.