Комунальний заклад "Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області"

 

ПОРЯДОК ВСТУПУ УЧНІВ ДО КЗ "ХФМЛ № 27" НА КОНКУРСНИХ ЗАСАДАХ

 

 

ПОРЯДОК

вступу учнів

до комунального закладу «Харківський фізико-математичний ліцей № 27

Харківської міської ради Харківської області»

на конкурсних засадах

 

1. Загальні положення1.1. Цей Порядок вступу учнів до комунального закладу «Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області» на конкурсних засадах (далі – Порядок) розроблений на підставі ст. 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016, Статуту комунального закладу «Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області».

1.2. Головною метою комунального закладу «Харківський фізико-математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області» (далі – КЗ «ХФМЛ № 27») є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, яка досягається шляхом формування ключових компетентностей.

1.3. Структура КЗ «ХФМЛ № 27»: 5-7 класи – спеціалізована школа ІІ ступеня з поглибленим вивченням математики та фізики; 8-9 класи – допрофільне навчання; 10-11 класи з профільним навчанням фізико-математичного спрямування та допрофесійною підготовкою.

1.4. КЗ «ХФМЛ № 27» надає якісні освітні послуги та забезпечує можливість отримання учнями академічної освіти, яка сприяє високим досягненням в інтелектуальних змаганнях різних рівнів і успішному складанню зовнішнього незалежного оцінювання.

1.5. У КЗ «ХФМЛ № 27» працюють висококваліфіковані учителі, серед яких є кавалери орденів «За Заслуги» та ордена Княгині Ольги, Народний вчитель України, Заслужені вчителі України, Заслужений працівник освіти України, Відмінники освіти України, Почесний громадянин міста Харкова, доктори філософії, вчителі-методисти, старші учителі.

1.6. Цей Порядок визначає механізми зарахування дітей до КЗ «ХФМЛ № 27» за результатами конкурсного відбору для здобуття базової чи профільної середньої освіти за денною формою навчання.

1.7. За КЗ «ХФМЛ № 27» не закріплено територію обслуговування, тому зарахування до закладу здійснюється виключно за результатами конкурсного відбору. У конкурсному відборі (далі - конкурс) до КЗ «ХФМЛ № 27» можуть брати участь всі діти незалежно від місця проживання.

1.8. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказі Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016.

1.9. До участі в конкурсі допускаються учні 5 – 11(12)-х класів. Зарахування до КЗ «ХФМЛ № 27» здійснюється відповідно до наказу його директора, що видається на підставі заяви про зарахування до закладу освіти (далі – заява про зарахування) одного з батьків дитини (чи повнолітньої особи, яка має намір здобувати освіту), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку, до якої додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім документа, визначеного підпунктом 1 цього пункту).

1.10. Діти або один з їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, визначених підпунктами 1 та/або 3 пункту 1.9. цього розділу, зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів згідно з цим Порядком.

Діти, які не мають одного (чи обох) документа (ів), визначеного (их) підпунктами 1 та/або 3 пункту 1.9. цього розділу, та довідки про незарахування учня до іншого закладу освіти, зараховуються до КЗ «ХФМЛ № 27» згідно з цим Порядком.

1.11. Зарахування дітей до КЗ «ХФМЛ № 27» на конкурсних засадах здійснюється, як правило, до початку навчального року.

1.12. Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця. Після зарахування дітей до КЗ «ХФМЛ № 27» на конкурсних засадах їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

1.13. Інформація про спроможність КЗ «ХФМЛ № 27», кількість учнів у кожному класі та відповідно наявність вільних місць обов’язково оприлюднюється на інформаційному стенді КЗ «ХФМЛ № 27», та на його веб-сайті щороку впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за місяць до початку прийому заяв до КЗ «ХФМЛ № 27».

1.14. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також впродовж двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарного року.

1.15. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів.

1.16. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується директором КЗ «ХФМЛ № 27».

1.17. Один і той самий педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більше ніж однієї комісії.

1.18. Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої освіти.

1.19. Види, форми проведення, кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, а також теми творчих робіт із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання схвалюються педагогічною радою КЗ «ХФМЛ № 27» та затверджуються директором КЗ «ХФМЛ № 27».

1.20. Конкурсне випробування для учнів, які вступають до КЗ «ХФМЛ № 27», проводиться в письмовій формі з математики (для учнів 5-7 класів) та з математики і фізики (для учнів 8-11(12) класів).

1.21. Конкурсні завдання для вступних випробувань та перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, щорічно схвалюються педагогічною радою КЗ «ХФМЛ № 27» та затверджуються директором КЗ «ХФМЛ № 27».

1.22. Зразки конкурсних завдань для вступних випробувань мають бути оприлюднені на інформаційному стенді КЗ «ХФМЛ № 27» та на власному веб-сайті не менше ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.

1.23. Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників мають відбуватися, як правило, в один день.

1.24. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

1.25. Роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів (додатки № 2, 3) відповідної комісії, зберігаються у КЗ «ХФМЛ № 27» не менше одного року.

1.26. Результати конкурсного випробування оголошуються не пізніше ніж через три робочих дні після його проведення.

1.27. Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні КЗ «ХФМЛ № 27».

1.28.  Особи, які брали участь у конкурсі, зараховуються до КЗ «ХФМЛ № 27» згідно з отриманими результатами конкурсних випробувань.

1.29. Забороняється вимагати від учнів характеристики з попереднього місця навчання, довідки з місця роботи батьків та інші документи, не передбачені цим Порядком. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

1.30. КЗ «ХФМЛ № 27» обробляє надані йому персональні дані відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

1.31. Якщо визначений цим Порядком термін припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, відповідна дія має бути вчинена не пізніше першого за ним робочого дня.

1.32. За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до КЗ «ХФМЛ № 27», відповідає особа, яка їх подає. За подання завідомо недостовірних відомостей (інформації чи документів) або підроблення документів, особа може бути притягнута до відповідальності, передбаченої законами України.

1.33. Конкурс є публічним заходом і має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

1.34. Рішення, дії або бездіяльність директора КЗ «ХФМЛ № 27» чи працівників КЗ «ХФМЛ № 27» (зокрема з питань неправомірної відмови у зарахуванні до КЗ «ХФМЛ № 27» на конкурсних засадах) впродовж двох робочих днів можуть бути письмово оскаржені до Департаменту освіти Харківської міської ради.

1.35. За недотримання працівниками КЗ «ХФМЛ № 27» положень цього Порядку відповідає директор КЗ «ХФМЛ № 27».

 

2. Зарахування до 5-9 класів КЗ «ХФМЛ № 27»

2.1. Для зарахування до 5-х класів заяви подаються до 31 травня включно.

У разі якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв не перевищує загальної кількості місць у п’ятому (п’ятих) класі (класах) закладу освіти, конкурсний відбір не проводиться і 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

2.2. У разі якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв перевищує загальну кількість місць у п’ятому (п’ятих) класі (класах) закладу освіти, до 01 червня включно КЗ «ХФМЛ № 27» оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору, що організовується і проводиться відповідно до пунктів 1.9 – 1.35 цього Порядку. Конкурс має бути проведений і наказ про зарахування виданий до 15 червня включно.

2.3. Після 15 червня зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) відбувається за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до законодавства України в галузі освіти.

2.4. До 6–9 класів переводяться всі учні 5–8 класів КЗ «ХФМЛ № 27»,  які не виявили намір припинити навчання в ньому.

2.5. Зарахування до 6-9 класів КЗ «ХФМЛ № 27» на вільні місця відбувається у порядку надходження заяв про зарахування та за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до законодавства України в галузі освіти.

2.6. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пунктів 1.12, 1.13  цього Порядку.

 

3. Зарахування до 10-11 класів КЗ «ХФМЛ № 27»

 

3.1. Для зарахування до 10-х класів заяви подаються до 15 червня включно.

3.2. Конкурс не проводиться у разі, якщо кількість поданих заяв про зарахування станом на 15 червня не перевищує загальної кількості місць у класі (класах) закладу освіти з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

У такому випадку наказ про зарахування видається впродовж одного робочого дня, після якого зарахування відбувається на вільні місця у порядку надходження заяв.

3.3. У разі якщо кількість поданих станом на 15 червня заяв перевищує загальну кількість місць у 10 класах, зарахування до 10 класів КЗ «ХФМЛ № 27» відбувається за результатами конкурсного відбору, що організовується і проводиться відповідно до пунктів 1.9 – 1.35 цього Порядку.

3.4. Зарахування до 10 класу КЗ «ХФМЛ № 27» за результатами конкурсного відбору відбувається після видання наказу про переведення учнів 9 класу, які не виявили намір припинити навчання і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти.

3.5. Рішення про проведення конкурсу має бути оприлюднене не пізніше наступного робочого дня після його прийняття та містити інформацію про дату, місце і час проведення вступних випробувань.

3.6. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявність вільних місць оприлюднюється відповідно до пунктів 1.12, 1.13  цього Порядку.

3.7. Конкурс (основні вступні випробування) має бути завершений впродовж двох тижнів з дня його оголошення (з врахуванням часу для подання апеляційних скарг відповідно до цього Порядку). Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

3.8. До початку та впродовж навчального року відповідно до законодавства України в галузі освіти можуть бути проведені додаткові вступні випробування, що проводяться на загальних засадах (у тому самому порядку і за аналогічними завданнями, що й основні вступні випробування), для зарахування на вільні місця до 10–11(12) класів КЗ «ХФМЛ № 27»,  по мірі надходження заяв про зарахування та за результатами конкурсного відбору. У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

 

4. Апеляція

4.1. Учасник конкурсу (чи законний представник дитини), який не згоден з рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до Департаменту освіти Харківської міської ради протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу відповідно до законодавства України в галузі освіти.

 

5. Прикінцеві положення

4.2.  Директор КЗ «ХФМЛ № 27» зобов’язаний забезпечити організацію та проведення конкурсу з дотриманням вимог цього Порядку.

 

 

 

 

Про проведення конкурсного відбору учнів до 5-х класів КЗ «ХФМЛ № 27» (Завантажити)
Про проведення конкурсного відбору учнів до 10-х класів КЗ «ХФМЛ № 27» (Завантажити)
Про проведення конкурсного відбору учнів до 10-х класів КЗ «ХФМЛ № 27» (Завантажити)